Ogólne Warunki Handlowe
Szanujemy Twoją sferę prywatności

Ogólne
warunki
handlowe zaktualizowano 11 lipca 2022 r.

 1. Zakres obowiązywania
  Poniższe Ogólne Warunki Handlowe i szczegółowe Charakterystyki Usług są podstawą umowy wszystkich czynności prawnych między skyDSL Europe B.V., Waldstr. 86 - 90, 13403 Berlin, Niemcy,
  (nazywanego poniżej „skyDSL“) a klientem na świadczenie usług „skyDSL“, „satConnect“ i „Bo & Mia“ (dalej nazwane razem jako "usługi" oraz pojedynczo zwane "usługą"), powiązane z innymi usługami i sprzedażą towarów. Niektóre oferty mogą podlegać szczególnym warunkom, które mają pierwszeństwo przed niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi lub je uzupełniają. Od tych warunków odbiegające warunki handlowe klienta nie mają zastosowania.
 2. Zawarcie umowy
  Oferty na stronie internetowej skyDSL są niezobowiązujące.
  Klient poprzez swoje zamówienie, np. złożone na stronie internetowej skyDSL, składa wiążącą ofertę zawarcia umowy na usługi oferowane przez skyDSL. W przypadku wysłanego przez skyDSL potwierdzenia zamówienia umowa nie zostaje jeszcze zawarta. skyDSL, w przeciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia może przyjąć ofertę klienta. Wraz z potwierdzeniem zlecenia umowa zostaje zawarta.
 3. Aktywacja usługi, dostawa towaru
  1. W celu aktywacji łącza skyDSL udostępnia dane dostępu niezbędne do korzystania z usług oraz informuje o dacie rozpoczęcia usługi. Aktywacja ma miejsce najpóźniej 20 dni roboczych po zawarciu umowy.
  2. Zamówiony towar zostanie wysłany w ciągu 10 dni roboczych po zawarciu umowy oraz - w zależności od czasu trwania dostawy - dostarczony w ciągu max. 20 dni roboczych po zawarciu umowy.
 4. Płatności, opłaty za usługi dodatkowe
  1. Opłaty miesięczne i stawki ryczałtowe są płatne miesięcznie z góry. Inne opłaty, w szczególności opłaty za połączenia są - chyba że umowa stanowi inaczej - opłacane miesięcznie po wykonaniu usługi. Opłaty serwisowe, chyba, że inna data jest uzgodniona, są opłacane w przeciągu pięciu dni roboczych od wystawienia faktury.
  2. Faktury w formie elektronicznej są dostępne w Strefie Klienta. Jeśli klient dodatkowo chce otrzymać fakturę drogą pocztową, skyDSL może ja wysłać za dodatkową opłatą w wysokości 2,50 € za każdy rachunek.
  3. W przypadku niektórych usług, które są wymienione w tabeli opłat skyDSL, skyDSL pobiera dodatkowe opłaty. Ogólnodostępny, kompletny i aktualny cennik dostępny jest pod /pl-PL///info/worthknowing/paymentcondition. Kiedy klient podejmuje jeden z wyżej wymienionych serwisów, o ile nie ustalono inaczej, jest zobowiązany do dodania zapłaty według aktualnej tabeli kosztów.
 5. Zwłoka w płatności, blokada
  1. W przypadku zablokowania z powodu opóźnień w płatnościach ze strony klienta, klient jest zobowiązany do zapłaty kosztów poniesionych przez okres blokady niezależnie od korzystania.
  2. Jeżeli klient zalega z płatnościami gdzie blokada jest uzasadniona i ostrzeżenie przez skyDSL było nieskuteczne, firma skyDSL ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z ważnego powodu.
  3. Jeśli tylko klient ma prawo do nadzwyczajnego obniżenia opłaty z ważnych powodów po uprzednim bezowocnym ostrzeżeniu, blokada nie następuje, pod warunkiem że wszystkie inne opłaty, których prawo do zniżki nie dotyczy, zostały należycie uiszczone. Ważnymi przyczynami dla klienta są w szczególności ciągłe lub regularnie powtarzające się odchylenie od gwarantowanych cech produktu. Jeżeli strony kontynuują umowę i jej nie wypowiadają pomimo odstępstwa od gwarantowanych cech produktu, prawo do obniżenia opłaty wygasa wraz z ewentualnym przedłużeniem umowy, ale najpóźniej po 3 miesiącach.
 6. Prawa przy wadach dostarczonego sprzętu
  1. W przypadku dostawy sprzętu obowiązuje ustawowa odpowiedzialność za wady.
  2. Klient jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić skyDSL w formie pisemnej stwierdzone wady i przekazać wszelkie możliwe informacje pomocne w określeniu wad oraz ich przyczyn.
  3. skyDSL usuwa usterki według uznania poprzez naprawę albo wymianę. Jeśli skyDSL zdecyduje się na wymianę, otrzymają Państwo zamiennik w przeciągu 2 tygodni. W niektórych regionach, ze względu na warunki lokalne, może to potrwać dłużej. Jeśli producent nie jest zdolny to natychmiastowej dostawy, czas doręczenia zostanie odpowiednio opóźniony.
  4. Jeśli klient otrzyma od skyDSL towar zastępczy w zamian za produkt wadliwy, jest on zobowiązany do niezwłocznego odesłania towaru wadliwego. Klient otrzyma od skyDSL numer RMA (Return Material Authorisation), którym oznaczony musi być zwrot.
  5. Jeśli gwarancja nie ma zastosowania, a klient sam ponosi odpowiedzialność za nieuprawnioną próbę dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, skyDSL ma prawo wystawić fakturę na koszty, które wynikły w związku z sprawdzeniem odesłanego z powrotem towaru.
 7. Odpowiedzialność skyDSL
  1. Roszczenia o odszkodowanie za naruszenie obowiązku i roszczenia o zwrot kosztów są przed skyDSL, jak również jego pełnomocników wykluczone.
  2. To ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania, jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, oraz naruszenia zobowiązań umownych, których spełnienie uniemożliwia prawidłowe wywiązanie się z umowy i na których podpisujący umowę może polegać regularnie. To również nie ma zastosowania do szkód wynikających z naruszenia życia, ciała lub zdrowia, jeżeli skyDSL jest odpowiedzialny za naruszenie obowiązku.
  3. W zakresie Prawa Telekomunikacyjnego (TKG) ustalone w § 44a TKG zasady określające oraz ograniczające odpowiedzialność pozostają nienaruszone.
  4. skyDSL nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia połączenia, przesyłania danych i jakości odbioru usługi, wywołane zaburzeniami atmosferycznymi, jak również za ewentualne lokalne ograniczenia serwerów oraz lokalnych sieci, które używają połączenia internetowego. W przypadku, gdy skyDSL korzysta z usług Osób Trzecich, w celu zaopatrzenia Klientów w usługi internetowe, ponosi ona odpowiedzialność w tym stopniu, w jakim współpracująca w tym przypadku firma.
 8. Obowiązki klienta
  1. Klient zobowiązuje się
   • w ramach swojego zamówienia dostarczyć kompletne i prawdziwe dane oraz informowania względnie na bieżąco o wszystkich zmianach,
   • swoje dane dostępu utrzymać ściśle tajne i nie ujawniać ich osobom trzecim. Jeśli klient odkryje lub podejrzewa, że jego dane dostępu stały się znane osobom trzecim, powinien on niezwłocznie powiadomić o tym skyDSL,
   • także koszty opłat poniesionych przez uprawnionego lub nieuprawnionego korzystania z usług przez osoby trzecie, jeżeli i o ile jest on odpowiedzialny za korzystanie z nich,
   • nie zakłócać, nie zmieniać, nie uszkadzać sieci skyDSL jak i innych sieci  
   • nie udostępniać usług dostarczanych przez skyDSL (zwłaszcza usług dostępu do internetu) osobom trzecim, w celu odnoszenia korzyści majątkowych, a jeśli klient jest klientem prywatnym, nie korzystać z usług w celach handlowych,
   • nie korzystać z usług dostępu do Internetu świadczonych przez skyDSL w celu świadczenia usług komercyjnych prowadzonych przez osoby trzecie, jako że bezprzewodowy dostęp do Internetu umożliwia akces nieograniczonej liczby użytkowników lub określonej grupy użytkowników (w szczególności usługi hotspot).
  2. Klient jest wyraźnie przestrzeżony, że dane przekazywane za pośrednictwem danych internetowych mogą być narażone, a zatem należy podjąć wszelkie niezbędne środki ostrożności, by przekazywać swoje dane tak bezpiecznie, jak to możliwe, aby chronić swój komputer przed atakami osób trzecich w Internecie.
  3. Klient jest zobowiązany do zapewnienia, że używane przez niego i / lub przekazywane treści i jego zachowania w zakresie korzystania z usług nie naruszają prawa. Klientowi jest zabronione dopuszczenie się do nieprawidłowego korzystania z usług skyDSL lub wykorzystania ich do popełniania nielegalnych lub przestępczych czynów. Klient pozostaje wolny od roszczeń lub kosztów poniesionych przez dostęp do usług oferowanych przez skyDSL w przypadku dopuszczenia się przez niego dokonania czynu niedozwolonego. skyDSL jest uprawniony, aby bezzwłocznie usunąć treści, które naruszają prawo.
  4. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania wad związanych z odchyleniami usług świadczonych przez Bo & Mia w odniesieniu do ich opisów usług. Dotyczy to w szczególności odstępstw, które umożliwiają klientowi złożenie skargi na mocy prawa krajowego lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego. Forma reklamacji jest dowolna, lecz muszą być składane na piśmie na skyDSL Europe B.V., Waldstr. 86 - 90, 13403 Berlin, Niemcy, Niemcy i powinny zawierać w szczególności nazwisko lub nazwę firmy klienta, adres stałego pobytu lub siedzibę statutową lub siedzibę statutową, numer umowy oraz, w stosownych przypadkach, adres lokalizacji usług świadczonych przez Bo & Mia. Jeśli reklamacje nie zostaną przekazane natychmiast, prawo klienta do reklamacji i/lub związane z nimi prawa może wygasnąć. Tak jest w przypadku skarg dotyczących korekt faktury regularnie po 2 miesiącach.
   Jeżeli Bo & Mia nie uwzględni złożonej skargi w kwestii rozliczenia cen usług lub świadczenia usługi, klient ma prawo złożyć skargę do Krajowego Centrum Ochrony Konsumentów lub do właściwego organu telekomunikacyjnego.
 9. Ograniczenie użytkowania
  1. Klientowi jest zabronione,
   • przesyłanie wirusów, nieautoryzowanych wiadomości reklamowych (spam), listów łańcuszków i innych uciążliwych lub szkodliwych wiadomości poprzez udostępnioną usługę,
   • przekazywanie oraz upublicznianie treści niezgodnych z prawem, albo sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz przekierowanie na takowe treści,
   • wykorzystywanie dostępu do internetu w celu udostępniana serwera i/lub celu stałego powiązania lub komunikacji pomiędzy siedzibami, względnie powiązania systemów komunikacyjnych,
   • udostępnianie lub skanowanie systemu operacyjnego i/lub sieci (skanowanie), jak również nieuprawnione monitorowanie ruchu danych bez zgody właściciela,
   • wykonywanie połączeń mających na celu uzyskanie korzyści finansowych albo świadczeń wzajemnych od osób trzecich w zamian za połączenia, albo czas ich trwania (np. wynagrodzenie za rozmowy czacie albo infoliniach reklamowych)
   • wykonywanie połączeń, które nie mają na celu bezpośredniej komunikacji z innych użytkownikiem lecz tylko mają na celu nawiązywanie połączeń lub/i w celu uzyskania połączeń o pewnej długości trwania.
  2. W przypadku poważnych zakłóceń lub zagrożenia obiektów lub infrastruktury przez klienta, skyDSL ma prawo do podjęcia natychmiastowych środków technicznych w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy systemu.
  3. Klient jest zobowiązany do zezwolenia skyDSL automatycznych zmian oprogramowania użytkowanego przez klienta modemu satelitarnego (np. Aktualizacje oprogramowania).
  4. skyDSL jest uprawniony do tymczasowego przerwania świadczenia usługi, ograniczenia czasowego albo to częściowego lub zupełnego zaprzestania świadczenia usługi, jeśli jest to konieczne ze względu bezpieczeństwa publicznego, przepisów prawnych, bezpieczeństwa operatora sieci, zapewnienia integralności sieci, ochrony danych osobowych oraz w celu przeprowadzenia niezbędnych operacyjnych prac technicznych.
 10. Czas trwania umowy oraz okres wypowiedzenia
  1. Czas trwania umowy zaczyna się od momentu aktywacji usługi, zgodnie z pkt. 3.1. („Aktywacja usługi“).
  2. Jeśli nie uzgodniono minimalnego czasu trwania umowy, umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać wypowiedziana z czterotygodniowym okresem wypowiedzenia przed upływem każdego okresu rozliczeniowego.
  3. Jeśli ustalono minimalny czas trwania umowy, zostaje ona automatycznie przedłużona o 12 miesięcy, jeżeli nie zostaniewypowiedziana z zachowaniem czterotygodniwego okresu wypowiedzenia przed jej upływem.
  4. Dodatkowo zamówione opcje mogą być wypowiedziane zgodnie z warunkami i terminami ustalonymi w opcji. Przy rozwiązaniu umowy, w przypadku usługi standardowej, zakończy się również umowa dodatkowo zamówionych opcji.
  5. Prawo stron umowy do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy z ważnego powodu po wcześniejszym nieowocnym upomnieniu pozostaje nienaruszone. Szczególnie ważnymi powodami dla klienta są ciągłe lub regularnie powtarzające się odchylenia od gwarantowanych właściwości produktu. Ważne powody dla skyDSL to w szczególności niewypełnienie przez klienta zobowiązań wynikających z Ogólnych Warunków Handlowych jak również naruszenie prawa Kodeksu Karnego oraz innych przepisów prawnych. Jeśli skyDSL wypowiada umowę ze względów nadzwyczajnych ze skutkiem natychmiastowym z winy klienta, przysługuje skyDSL odszkodowanie w związku z niewypełnieniem umowy. W tym zawarte są również szkody powstałe dla skyDSL w związku z niemożnością wypełnienia umowy na czas pierwotnie przewidziany.
  6. Wygaśnięcie usług podmiotów trzecich (w szczególności operatorów sieci oraz satelity), którzy są wykorzystywani przez skyDSL w celu wypełnienia zobowiązań wobec klientów, uprawniają skyDSL do nadzwyczajnego wypowiedzenia umów, w sytuacji niezawinionej ze strony skyDSL, gdy uzyskanie usług dostarczanych przez te podmioty inną drogą nie jest możliwe albo jest związane z nieproporcjonalnymi kosztami. skyDSL ma również prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli dostarczanie ustalonych umownie usług stanie się ekonomicznie nieracjonalne ze względów na zasadnicze zmiany technicznych oraz prawnych standardów. W takim przypadku skyDSL poinformuje klienta niezwłocznie oraz ewentualnie zwróci proporcjonalnie niewykorzystane opłaty za miesiąc bieżący.
 11. Urządzenia, zastrzeżenie własności
  1. Jeśli klient na czas trwania umowy bezpłatnie otrzyma urządzenia (na przykład, modem satelitarny albo antenę satelitarną) do korzystania (wypożyczenie), urządzenia pozostają własnością skyDSL. Klient jest zobowiązany obchodzić się starannie z dostarczonym sprzętem. Po rozwiązaniu umowy, klient musi zwrócić dostarczony sprzęt na własny koszt i na własne ryzyko do skyDSL. Odpowiedzialność za wady, które wystąpiły w okresie wypożyczenia na dostarczonych urządzeniach i nie są spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się, skyDSL obejmuje zgodnie z przepisami ustawowymi. Wymiana uszkodzonego lub zniszczonego urządzenia w okresie umowy odbywa się na życzenie i na koszt klienta, jeśli skyDSL nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie.
  2. Jeśli klient wynajmuje sprzęt (na przykład, modem satelitarny albo antenę satelitarną) pozostaje on własnością skyDSL. Klient jest zobowiązany obchodzić się starannie z dostarczonym sprzętem. Po rozwiązaniu umowy, klient musi zwrócić dostarczony sprzęt na własny koszt i na własne ryzyko do skyDSL. Odpowiedzialność za wady, które wystąpiły w okresie dzierżawy i nie wynikają z niewłaściwego obchodzenia się z obiektem dzierżawy, ponosi skyDSL zgodnie z obowiązującym prawem. Zobowiązanie gwarancyjne niezależnie od winy nie ma zastosowania (§ 536 a Abs. 1, Fall 1 BGB).
  3. Jeśli klient otrzymuje w ramach wybranego produktu nieodpłatne urządzenie na czas nieokreślony, prawo własności do urządzenia przechodzi na klienta. skyDSL ponosi w tym przypadku odpowiedzialność za wady zgodnie z punktem 6.
  4. W przypadku sprzedaży produktu klientowi skyDSL pozostaje właścicielem dostarczonego produktu, aż do momentu całkowitego opłacenia ceny zakupu.
  5. Wszystkie prawa co do karty SIM łącznie z prawami do użytkowania oprogramowania zainstalowanego na karcie SIM pozostają przy skyDSL. W związku ze zmianami technicznymi skyDSL jest uprawniony do wymiany karty SIM na kartę zastępczą.
  6. Po zakończeniu umowy i całkowitym uregulowaniu zobowiązań klienta wobec Bo & Mia, blokady powiązanego ze Bo & Mia sprzętu, który jest własnością klienta, zostaną zdjęte.
 12. Zmiany OWH i opisu usług
  1. skyDSL może zmienić Ogólne Warunki Handlowe, pod warunkiem że istotne postanowienia umowy nie będą dotknięte, a opracowania konieczne, zmiany które nie zostały przewidziane przy zawarciu umowy i które znacznie nie zakłócały stosunku umownego. Głównymi zmianami są w szczególności te dotyczące charakteru i zakresu zakontraktowanych usług oraz czasu trwania umowy, w tym warunków wypowiedzenia umowy.
  2. Powyższy opis usług może ulec zmianie, jeśli jest to konieczne, w uzasadnionych przypadkach, klient nie powinien być poszkodowany (np. utrzymanie lub poprawa funkcjonalności) wobec opisu usług przy zawarciu umowy. Uzasadniony powód istnieje, jeżeli istnieją techniczne innowacje w zakresie świadczeń należnych albo jeśli osoba trzecia, której uzgodnione świadczenia lub usługi  skyDSL dostarcza, swoją ofertę usługi zmienia.
  3. Oczekiwane zmiany Ogólnych Warunków Handlowych albo opisu usług są przekazywane do klienta najpóźniej 30 dni przed ich skutecznością w formie pisemnej. Akceptacje klienta uważa się za praworządną, jeżeli nie sprzeciwia się zmianie w ciągu 30 dni od zawiadomienia na piśmie, podając numer klienta. Jeśli klient sprzeciwia się zmianie, to nie będzie ona skuteczna wobec niego, a umowa może zostać rozwiązana przez skyDSL przy upływie okresu umownego. skyDSL poinformuje klienta o tych konsekwencjach, zawiadamiając go o zmianach oddzielnie.
 13. Postanowienia końcowe
  1. skyDSL może być obsługiwany przez osoby trzecie w celu spełnienia swoich zobowiązań umownych. 
  2. Klient może przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą z skyDSL osobie trzeciej. Zgoda może być tylko odmówiona z obiektywnego powodu.
  3. Relacje między stronami podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec. Postanowienia UN-Prawo Kupna-Sprzedaży (CISG) nie mają zastosowania. Jeśli klient jest konsumentem, obowiązujące są przepisy dotyczące ochrony konsumentów, które obowiązują w danym państwie, w którym klient ma zwykle miejsce pobytu i które zapewniają Klientowi dalszą ochronę. 
  4. Jeśli klient jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnego publicznego funduszu, miejscem jurysdykcji dla wszystkich wynikających umownych stosunków jest Berlin-Reinickendorf, Republika Federalna Niemiec. skyDSL może jednak pociągnąć klienta do odpowiedzianności prawnej w innej powszechnej placówce prawnej. 
skyDSL Europe B.V., Stan: 11 lipca 2022 r.